Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

translate

Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

25/11/2000 : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΩΝΑΣΣΗ ΝΥΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΟΜΑΔΑΣ  ΦΙΛΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΩΝΑΣΣΗ ΝΥΔΡΙΟΥ


Το παρόν καταστατικό συντάσσεται και υπογράφεται σήμερα την                                στο                              από τους  αναγραφόμενους στην τελευταία σελίδα του παρόντος και συστήνουν την ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΩΝΑΣΣΗ που θα αποκαλείται από εδώ και πέρα σαν ομάδα.

ΕΔΡΑ
Έδρα της ομάδας είναι το Νυδρί Λευκάδας και ειδικότερα                                                    

ΣΚΟΠΟΣ
 Μοναδικός σκοπό της ομάδας θα αποτελέσει το να τιμηθεί ο Αριστοτέλης Ωνάσης  στο Νυδρί με την δημιουργία μνημείου σε κεντρικό σημείο του χωριού. Ο Ωνάσης  τόσο ο ίδιος αλλά και μετά θάνατον με την παγκόσμια φήμη του έκανε γνωστό το Νυδρί στα πέρατα του κόσμου. Οι κάτοικοι της περιοχής έπρεπε ήδη να τον έχουμε τιμήσει για όσα προσέφερε στην ανάπτυξη του τόπου μας.
Το ρόλο αυτό έρχεται να τον πραγματοποιήσει  η νεοσυσταθείσα ομάδα. Η ομάδα συγκροτείται σε σώμα ώστε να μελετήσει, να χρηματοδοτήσει, να υλοποιήσει και τέλος να προβάλει την απόδοση τιμής στον Αριστοτέλη Ωνάση με την ανέγερση μνημείου σε κεντρικό σημείο του Νυδριού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ομάδα συγκροτείται για την υλοποίηση του μοναδικού σκοπού και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διαλύεται αυτόματα.

ΟΡΓΑΝΑ
Τα όργανα της ομάδας αποτελούνται α) από τη συνέλευση των μελών και β) από την οργανωτική επιτροπή.
Α) Η συνέλευση των μελών αποτελείται από όλα τα μέλη που υπογράφουν σήμερα το παρόν καταστατικό ή που θα το υπογράψουν στο μέλλον και συμφωνούν με τους όρους του. Η συνέλευση είναι το όργανο που αποφασίζει τις δράσεις και τα μέλη αντιπροσωπεύονται ατομικά. Η συνέλευση συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει η οργανωτική επιτροπή. Στις  συνεδριάσεις της συνέλευσης αποφασίζονται οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν για κάθε στάδιο της επίτευξης του σκοπού και ενημερώνονται τα μέλη για όσα έχουν επιτευχθεί. Όλες οι αποφάσεις  παίρνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός και αν έχει οριστεί διαφορετικά. Η συνέλευση συνεδριάζει και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων αρκεί να έχουν ενημερωθεί εγγράφως όλα τα μέλη για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της. Η συνέλευση ορίζει με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής.
Β) Η οργανωτική επιτροπή εκλέγεται από την συνέλευση άπαξ και ισχύει μέχρι η ίδια η συνέλευση να την αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου ή μερικά. Αποτελείται από 5 πέντε άτομα εκτός και αν η συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Σκοπός της οργανωτικής επιτροπής είναι να υλοποιεί τις αποφάσεις της συνέλευσης και να αντιπροσωπεύει την ομάδα για την επίτευξη του σκοπού. Η οργανωτική επιτροπή δεν λαμβάνει η ίδια αποφάσεις, παρά μόνο μπορεί να οργανώνει και να παρουσιάζει στη συνέλευση προτάσεις. Υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη συνέλευση, αντιπροσωπεύει την ομάδα στις όποιες επαφές διαχειρίζεται τα οικονομικά της ομάδας. Τηρεί συνεχώς κάτω από καθεστώς ελέγχου από την συνέλευση και υποχρεούται να ενημερώνει την συνέλευση για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται. Όσοι συμμετέχουν στην οργανωτική επιτροπή δεν θα αποζημιώνονται για έξοδα που θα καταβάλουν για την εκπλήρωση του έργου τους εκτός και αν κρίνει διαφορετικά η συνέλευση για ιδιαίτερες περιπτώσεις. Η οργανωτική επιτροπή θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο έργου, τον οικονομικό Υπεύθυνο, τον Υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, τον Υπεύθυνο γραμματείας και το ελεγκτικό μέλος. Επικεφαλής ορίζεται ο υπεύθυνος έργου με διευρυμένο ρόλο αρμοδιοτήτων, ο οικονομικός υπεύθυνος αναλαμβάνει την είσπραξη των εισφορών των μελών και κάθε άλλης έκτακτης εισφοράς και την πληρωμή των υποχρεώσεων, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων ασχολείται με την προβολή του έργου της ομάδας, ο υπευθύνως γραμματείας ασχολείται με την αλληλογραφία της ομάδας και την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων και τέλος το ελεγκτικό μέλος έχει σαν αρμοδιότητα τον συνεχή έλεγχο της επιτροπής ώστε να δρα σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνέλευσης. Ο υπεύθυνος έργου θα συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της συνέλευσης για την πρόοδο του έργου αλλά και το ελεγκτικό μέλος θα μπορεί να συγκαλεί την συνέλευση κάθε φορά που αντιλαμβάνεται ασυμβατότητα μεταξύ αποφάσεων και ενεργειών. Το ελεγκτικό μέλος θα μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που πραγματοποιείται συνέλευση και να ορίζεται νέο, ώστε ο ελεγκτικός ρόλος να είναι όσο το δυνατόν πιο άμεσος.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Όλα τα μέλη καταβάλουν ισόποση και εφ άπαξ συμμετοχή για την επίτευξη του έργου η οποία καθορίζεται αρχικά στο ύψος των                        δρχ. και καλύπτει τον αρχικό προϋπολογισμό χρηματοδότησης του έργου. Κάθε νέο μέλος που εγγράφεται στην ομάδα καταβάλει ίση χρηματική εισφορά και από το σημείο αυτό αποτελεί ισότιμο μέλος. Η ομάδα μπορεί να δεχθεί χαμηλότερες εισφορές από άτομα με την μορφή οικονομικής ενίσχυσης  χωρίς όμως να συμπεριλάβει σαν ισότιμα μέλη  τα άτομα αυτά.  Η συνέλευση θα αποφασίσει για το ύψος των  εισφορών φορέων και συλλόγων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην ομάδα. Έκτακτα έσοδα μπορεί να προκύψουν εφ ΄όσον απαιτηθεί, από διοργανώσεις εκδηλώσεων όπως συγκεντρώσεις, χοροί, έρανοι, δημοπρασίες κλπ.
Τα συνολικά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επίτευξη του σκοπού. Εάν τα έσοδα υπερκαλύπτουν οποιαδήποτε στιγμή τον προϋπολογισμό του έργου , τότε το πλεόνασμα θα επιστραφεί ισόποσα στα μέλη, μέχρι του ελάχιστου ποσού εισφοράς που συγκροτεί την ομάδα και ορίζεται στις               δραχμές. Εάν και πέρα από αυτό προκύψει πλεόνασμα η συνέλευση θα αποφασίσει επιπλέον δράσεις μέχρι εξάντλησης των εισφορών.    

ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το παρόν αφού συζητήθηκε, συντάχτηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφηκε από τα κάτωθι μέλη που απαρτίζουν την συνέλευση της ομάδας. Υποχρεούνται δε εντός πέντε ημερών να καταβάλουν το ποσό
της εισφοράς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου